Windykacja: obowiązki firmy windykacyjnej

Ochrony Danych

zapewnić odpowiednie przeszkolenie subskrybentów swojego personelu, zwracając ich uwagę na zasady niniejszego kodeksu, zobowiązując ich do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z nim
zapewnić ciągłe i odpowiednie szkolenie personelu w zakresie obowiązujących przepisów i najlepszych praktyk
używaj prostego języka angielskiego we wszystkich komunikatach
pokaż na wszystkich listach, pocztówkach i formularzach pełny adres firmy, numer telefonu i adres e-mail, jeśli jest używany
we wszystkich kontaktach personelu upewnij się, że tożsamość subskrybenta jest wyraźnie ujawniona
zapewnić, poprzez ciągłe badanie procedur windykacyjnych, a także wszystkich zatrudnionych osób trzecich, że są one zgodne z najwyższymi standardami etycznymi,
stosować się do wszystkich uzasadnionych żądań dłużników, klientów lub ich wyznaczonych przedstawicieli o informacje dotyczące ich umów i rachunków;
upewnić się, że Kodeks jest dostępny na ich własnej stronie internetowej, na której go posiadają. Ponadto zapewniają, że kopia Kodeksu jest dostarczana niezwłocznie na żądanie
Poufność
Subskrybenci muszą zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje dostarczone przez dłużników lub wybraną przez nich stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków upoważnionych przez dłużnika lub inne osoby dozwolone lub wymagane przez prawo lub nakaz Sądu, wtedy egzekuję poprowadzi http://komornikbobek.pl/.

Uskarżanie się

Abonenci muszą posiadać odpowiednie procedury rozpatrywania skarg dłużników, które muszą zawierać następującą procedurę minimalną:

 • poziom zarządzania, na którym rozpatrywane są reklamacje
 • ramy czasowe, w których rozpatrywane są reklamacje
 • środek zaradczy, jeżeli skarżący nie jest usatysfakcjonowany
 • składający skargę muszą zostać poinformowani, że inne środki zaradcze obejmują skierowanie do
 • Usługa standardów handlowych, w której okazuje się, że subskrybent nie zastosował się do niniejszego Kodeksu
 • Urząd Rzecznika Ochrony Danych ds. skarg związanych z ochroną danych
 • Biuro Porad Obywatelskich, które udziela porad dotyczących zadłużenia i posiada pakiet długów samopomocy online
 • abonenci rozpatrują skargi szybko, szybko, w sposób przyjazny dla użytkownika i na odpowiednim poziomie zarządzania
 • procedury reklamacyjne subskrybenta muszą być udostępnione na żądanie składającemu reklamację lub jego doradcy
 • Wytyczne dotyczące windykacji i niewypłacalności
 • Poniższy zestaw wytycznych ma na celu wskazanie procedur, które mają zostać przyjęte przez subskrybentów.

Próbując dokonać pobrania płatności, subskrybenci kodu powinni:

nie stosować opresyjnych lub nachalnych procedur windykacyjnych
nie wywierać nieuzasadnionej presji na dłużnika zalegającego z płatnością;
nie działać w sposób publiczny mający na celu zawstydzenie dłużnika
zachować dyskrecję przy próbie kontaktu z dłużnikiem przez telefon, sms, e-mail lub podczas osobistej wizyty
upewnić się, że wszelkie próby kontaktów z dłużnikami są podejmowane w rozsądnych terminach i w rozsądnych odstępach czasu
szanować uzasadnione życzenia dłużników dotyczące tego, kiedy i gdzie się z nimi skontaktować
Uzasadnione życzenia obejmują:

pracownicy zmianowi, którzy proszą o nie dzwonienie w określonych porach dnia;
odwiedzanie dłużników w pracy tylko na życzenie
przyjąć wszystkie rozsądne oferty dłużników dotyczące płatności w ratach, pod warunkiem przedstawienia akceptowalnego dowodu braku zdolności do zapłaty;
Nie używaj niewłaściwych środków w celu uzyskania numeru telefonu i adresu dłużnika i traktować wszystkie informacje dostarczone jako prywatne i poufne, chyba że autoryzacja specyficzny nadano przez dłużnika do ujawnienia informacji trzecich pa rties
w szczególności uwzględniać art. 55 ustawy o ochronie danych (Jersey) z 2005 r. w odniesieniu do bezprawnego pozyskiwania lub ujawniania danych osobowych
nie wywierać presji na dłużników, aby sprzedawali nieruchomość lub pozyskiwali fundusze poprzez dalsze zaciąganie pożyczek
nie fałszywie sugerować w formie pisemnej lub ustnej, że zostanie wszczęte postępowanie karne, ani że powództwo cywilne zostało lub zostanie wszczęte, gdy abonenci nie są w stanie tego zrobić ze względu na ograniczenia prawne
zapewnić możliwość identyfikacji kolekcjonerów posługujących się pseudonimami w ramach organizacji subskrybentów
należycie uwzględniać i z wyczuciem obchodzić się z osobami, w przypadku których przedstawiono dowody lub są oczywiste, że dana osoba jest ubezwłasnowolniona z powodu niepełnosprawności umysłowej lub fizycznej
zaoferować współpracę z wyznaczoną lub wybraną przez dłużnika osobą trzecią, np. Biurem Porad Obywatelskich
zachęcać dłużników w trudnej sytuacji finansowej do informowania subskrybentów o ich trudnościach, a następnie życzliwie i pozytywnie reagować na dostarczone dowody
weź pod uwagę przed podjęciem decyzji o wyegzekwowaniu spłaty wszystkie informacje dostarczone w związku z powodem braku spłaty, które mogą obejmować Wspólne Sprawozdanie Finansowe lub przyszłą zdolność dłużnika do spłaty. Jeżeli dłużnik ujawnił wiele problemów z zadłużeniem, poinformuj go o dostępności akredytowanych usług doradczych, spis takich fachowców jest na stronie http://bazy.ovh/.W całej stosownej korespondencji należy podać nazwisko lub oznaczenie specjalnie przeszkolonego subskrybenta personelu, z którym można się skontaktować w sprawie trudności finansowych.
w przypadku sporu dotyczącego długu lub należnej kwoty, tak szybko, jak to możliwe, przekaż dłużnikowi informacje na poparcie roszczenia
w przypadku gdy wierzyciel nie dostarczył żadnych informacji, uzyskać wymagane wsparcie lub w przypadku braku tego zaprzestania działań windykacyjnych;
Wskazówki dotyczące śledzenia
Każdy subskrybent musi:

we wszystkich kontaktach bądź ostrożny i postępuj z pełnym poszanowaniem zasad ochrony danych
podjąć wszelkie możliwe kroki w celu sprawdzenia, czy osoba odnajdywana jest faktycznie dłużnikiem
zaprzestania kontaktu w przypadku, gdy okaże się, że zlokalizowana osoba nie jest dłużnikiem i przeprowadzenia dalszych kontroli
Zweryfikuj dane dotyczące miejsca pobytu dłużników za pomocą co najmniej jednej z następujących metod:

 • publiczne bazy danych
 • wysyłanie miękkich listów
 • kontaktowanie się z innymi ludźmi
 • dochodzenia / badania terenowe
 • Wytyczne dotyczące zakupionego długu
 • Każdy subskrybent musi:

w odpowiednim czasie poinformować konsumenta na piśmie, że dług został przeniesiony i że dług powinien teraz zostać uregulowany z cesjonariuszem
przestrzegać wszystkich odpowiednich wymagań wynikających z innych odpowiednich przepisów
w windykacji lub śledzeniu działalności przestrzegaj wszystkich zasad tego kodeksu

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.